يکشنبه 29 دي 1398 - 23 جمادى الأولى 1441
جستجو :
  اعضای کمیته ی تحقیقات دانشکده پزشکی

اعضای کمیتۀ تحقیقات دانشجویی دانشکدۀ پزشکی
نام و نام خانوادگی مسئولیت تماس
سیدمحمدسالار حسینی دبیر hosseini.msalar@gmail.com
یاسمن شریفیان آموزش yasamansharifian@gmail.com
علیرضا محسنی دیبا روابط عمومی

alirezamohsenidiba@yahoo.com

علی جعفری‌زاده پژوهش alijafarizadeh79@gmail.com
حامد ابراهیم‌زاده

پژوهش علوم پایه و

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

hamedebr7@gmail.com

مینا مطلب‌زاده پژوهش‌های بالینی  
امین خدیوی عضو شورای مرکزی a.khdv74@gmail.com
امیرحسین دلیلی عضو شورای مرکزی amirhsndl@gmail.com
مهسا اسعدی‌زاده آذر عضو شورای مرکزی mahsa.asadizadeh.1996@gmail.com