شنبه 16 فروردين 1399 - 10 شعبان 1441
جستجو :
  شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

دکتر لیلا نیک نیاز

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
ایمیل:SRC@tbzmed.ac.ir

 

 

 رباب ایرانی - کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی

 

مهری محمدی نسب - کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی

 

شماره تماس:04133366581 

 

نام

نام‌خانوادگی

دانشکده

مسئولیت


سیدمحمد سالار


حسینی


پزشکی


دبیرکل - دبیر دانشکده پزشکی


اعظم


ملکی


بهداشت


آموزش - دبیر دانشکده بهداشت


یاسمین


دواتگران


علوم نوین پزشکی


آموزش - دبیر دانشکده علوم نوین پزشکی


 نسترن


هاشم زاده


 داروسازی


پژوهش


 فاطمه


 نوروزی


 داروسازی


 پژوهش
 

             
   
 آیدا 


 هاتفی


    داروسازی


 آموزش - دبیر دانشکده داروسازی
 


وحید
       

ملکی

تغذیه

دبیر دانشکده تغذیه 

نوشین 

خلیلیان اکرامی

توانبخشی

دبیر دانشکده توانبخشی

سمیرا

تقی زاده

دندانپزشکی

دبیر دانشکده دندانپزشکی

علی 

خضری

مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

دبیر دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

امیر

فرسیو

پرستاری

دبیر دانشکده پرستاری و مامائی

علی

خانباری

پیراپزشکی

دبیر دانشکده پیراپزشکی