برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم 

دکتر لیلا نیک نیاز
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

دکترای تخصصی علوم تغذیه

Email:nikniazleila@gmail.com

سیدمحمدسالار حسینی
دانشجوی دکتری حرفه ای
دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی
 

Email:hosseini.msalar@gmail.com

آقای سیدعلی آقامالی 
دبیر دانشکده

 


Email:seyedali1377525@gmail.com


پروفایل لینکدین:
https://www.linkedin.com/in/seyed-ali-aghamali-b68395167


آقای سیدمرتضی سیدشورا
دبیر دانشکده

 

Email: seyyedmortezaseyyedshoura@gmail.com


خانم مینا محمدی نصر
دبیر دانشکده

 
Email: mina.mohammadynasr@gmail.com

آقای سجاد علیپور
دبیر دانشکده

 
Email: shoari.sajad@gmail.com

آقای رامین محمدزاده
مسئول آموزش
 
Email: mohammadzadeh.ra@tbzmed.ac.ir
لینک گوگل اسکولار:
https://scholar.google.com/citations?user=QyU46CQAAAAJ&hl=en

آقای مهدی هادیلو
دانشجوی دکترای دندانپزشکی
مسئول پژوهش
Email:mahdi.hadilou.res@gmail.com

خانم هانیه نشاط
مسئول پژوهش

آقای احسان سربازی
مسئول پژوهش

خانم صنوبر نادریان
مسئول فناوری

آقای میثم زارع زاده
مسئول آموزش
 
Email:meysam.za93@gmail.com
 
:گوگل اسکولار
https://scholar.google.com/citations?user=VNq0_m0AAAAJ&hl=en&oi=ao

آقای دارا فضل زاده
مسئول انفورماتیک
 
Email: fazlzade@gmail.com

آقای امیرحسین الفتی
 
Email: ti98@gmail.comolfa
گوگل اسکولار:
https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=4f0LeBYAAAAJ&scilu=&scisig=
AMD79ooAAAAAX0Ya4bGqcv2XnYoGrY2eQjflPbkKY356&gmla=AJsN-F4P9eELAVBY84DSFt5Wwf9Y1nCW6ejBdDYNH4dabf0Ml-tV5jNGzoNTtzh5tVbPI5guc9UqQNINzF9bHrIh6SEMioPObw7h_zZ-RjUN-xHr6ASdP1WboNsz3V1yMCdQMwb8b-fd8kiTrhdZBIUXAcQpzvneQg&sciund=10895774738497317067

آقای شهاب پاپی
 دبیر دانشکده بهداشت

 
 

شماره تماس:04133366581