شنبه 16 فروردين 1399 - 10 شعبان 1441
جستجو :
  آیین نامه ها و دستورالعمل ها

مصوبات و آئین‌نامه‌ها داخلی کمیتۀ تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سیاستهای پژوهشی دانشگاه در سال 98
مصوبات شوراهای پژوهشی و آیین نامه های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - خرداد 97

 

آئین‌نامه‌های مصوب کمیتۀ کشوری در سال 1396

شاخص ارزشیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور1396
 

 

آئین‌نامه‌های مصوب کمیتۀ کشوری در سال 1395

راهنمای ارزیابی و امتیازدهی فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی، جشنواره رازی 1395

 

آئین‌نامه‌های مصوب کمیتۀ کشوری در سال 1393

آئین نامه اجرایی شبکه همکار منطقه ای کمیته های تحقیقات دانشجویی (بازنگری تابستان 93) 

 

آئین‌نامه‌های مصوب کمیتۀ کشوری در سال 1391

دستورالعمل تورهای تحقیقاتی کمیته های تحقیقات دانشجویی  دانشگاه های علوم پزشکی کشور

اساسنامه شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور (بازنگری شده در هفتم تیرماه 1391) 

 

آئین‌نامه‌های مصوب کمیتۀ کشوری در سال 1390

دفترچه  نحوه ارزیابی و امتیاز بندی فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی

 

آئین‌نامه‌های مصوب کمیتۀ کشوری در سال 1388

دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمی کنگره ملی و بین المللی تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده 2 آیین‌نامه«تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان»


آئین‌نامه‌های مصوب کمیتۀ کشوری در سال 1386

آئین نامه اجرایی شبکه همکار منطقه ای کمیته های تحقیقات دانشجویی

 

آئین‌نامه‌های مصوب کمیتۀ کشوری در سال 1385

آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

منشور اخلاقی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

سیاست های ابلاغی کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی در راستای تقویت برنامه راهبردی کمیته های تحقیقات دانشجویی

 

سایر آئین‌نامه‌‌ها

نحوه عضویت در دفتر استعدادهای درخشان

آیین نامه پژوهشگر برجسته و دستور العمل اجرایی نحوه امتیاز دهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر

نحوه محاسبه و توزیع امتیاز برای فعالیتهای پژوهشی و آموزشی مشترک بر حسب آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی

آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه کشوری

آیین نامه پژوهشگر برجسته (بند کاف)

چک لیست دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع

آئین‌نامه برنامه پزشک پژوهشگر (Clinician-Scientist Program)

حق الزحمه اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی در طرحهای تحقیقاتی