دوشنبه 7 بهمن 1398 - 01 جمادى الثانية 1441
جستجو :
 شبکه های همکار

آيین نامه اجرايی شبكه همكار منطقه ای كميته های تحقيقات دانشجويی


ماده 1: تعريف
شبكه همكار منطقه اي كميته هاي تحقيقات دانشجويي مجموعه اي است متشكل از چند كميته تحقيقات دانشجويي كه در راستاي اجراي سياست هاي ابلاغي معاونت تحقيقات و فن آوري  و بر اساس مشتركات جغرافيايي و پژوهشي و در راستای ارتقا و ترويج فرهنگ پژوهش هاي چند مركزي در بين دانشجويان، تبادل تجربيات پژوهشي و تقويت محيط انگيزشي كميته هاي تحقيقات دانشجويي عضو شبكه تشكيل و فعاليت مي نمايد .

تبصره 1) كميته هاي تحقيقات دانشجويي سراسر كشور در شبكه های منطقه اي به شرح زير تقسيم مي شوند:

شبکه همکار کمیته تحقیقات

تبصره
2) در هر شبکه همکار برای بهره مندی از امکانات علمی پژوهشی ترجیحاً می بایست یک دانشگاه تیپ 1 (مادر) وجود داشته باشد. 
 

ماده 2: ساختار شبكه هاي همكار
ترکیب اعضای شورای مرکزی شبکه همکار به شرح ذیل است:

  • دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی عضو هر شبکه
  • سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشجویی عضو هر شبکه
  • دو نفر از پیشکسوتان دانشجویی دبیر در کمیته های تحقیقات دانشجویی هر شبکه 
  • عضو یا اعضای شورای سیاستگذاری وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی عضو هر شبکه به عنوان عضو افتخاری
ماده 3: وظايف شبكه هاي همكار
شورای مرکزی در هر شبکه همکار منطقه ای، وظيفه سياستگذاري در خصوص فعاليتهاي علمي آموزشي و پژوهشي شبكه را به عهده خواهد داشت. چگونگی بهره مندی حداکثری از امکانات هر یک از دانشگاه ها در راستای تقویت عملکرد درون شبکه ای، تورهای تحقیقاتی مشترک، کارگاه های آموزشی و پژوهشی، نشست های علمی، انجام طرح های تحقیقاتی مشترک و ... از موضوعات قابل بحث در جلسات این شورا خواهد بود.
در هر سال حداقل چهار جلسه شورای مرکزی (هر فصل یک جلسه) و ترجیحا در نشست دبیران و سرپرستان تشکیل شود.
بازدید از دانشگاه های عضو شبکه همکار و ارزیابی چک لیست کیفی فعالیت های کمیته های تحقیقات دانشجویی بر عهده شبکه همکار هر شبکه و با مدیریت فوکال پوینت آن می باشد. این بازدیدها با هماهنگی کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی صورت می پذیرد  و حتی المقدور در هر سال حداقل یک بازدید از تمامی کمیته های تحقیقات دانشجوئی عضو شبکه همکار انجام شود.
تبصره 1) رسمیت در جلسات شورای مرکزی با نصف + یک نفر از اعضا و مدیریت جلسات بر عهده فوکال پوینت شبکه خواهد بود.

ماده 4: فوکال پوینت هر شبکه
فوکال پوینت در هرشبکه عبارت است از دانشگاهی که مسئولیت هماهنگی و پیگیری فعالیت های مربوط به شبکه را بر عهده خواهد داشت.
تبصره 1) نحوه انتخاب: دانشگاه فوکال پوینت در هر شبکه بر اساس انتخابات برگزار شده و با رای اکثریت آرا به مدت یک سال انتخاب می شود. این انتخابات در جلسه شورای مرکزی شبکه همکار منطقه ای و در حاشیه نشست دبیران و سرپرستان در کنگره پژوهشی سراسری سالیانه انتخاب خواهد شد.
تبصره 2) وظایف فوکال پوینت شبکه همکار منطقه ای :
  • مدیریت برگزاری جلسات شورای مرکزی شبکه همکار
  • ارائه گزارش عملکرد سه ماهه به دبیرخانه کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی
  • تشکیل دبيرخانه شبكه همکار
دبیرخانه هر شبکه که تحت نظر فوکال پوینت هر شبکه می باشد وظيفه پيگيري اجراي مصوبات شوراي مرکزی شبکه همکار، هماهنگي برگزاري جلسات شورا، اطلاع رساني و ارتباطات درون شبكه و بين شبكه اي و همچنين ارتباط با دبیرخانه کمیته کشوری تحقيقات دانشجويي را به عهده دارد. وظایف این دبیرخانه در هر دوره به عهده کمیته تحقیقات دانشجویی فوکال پوینت است.

کمیته کشوری متعهد است از فعالیت های شبکه های همکار درچهارچوب شرح وظائف آنها حمایت مالی و معنوی به عمل آورد.
اين آئين نامه در 4 ماده و 5 تبصره در جلسه دبیران و سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشجوئی کشور در تاريخ 13/6/93 به تاييد شوراي سياستگذاري تحقيقات دانشجويي رسيد و جهت اجرا به كميته هاي تحقيقات دانشجويي ابلاغ گرديد.